666

با تـوجه به تصمیم اعـضاء مـحترم شـورای سیاستگزاری همایش، هـمایش به صورت غیر حـضوری بـرگزار مـی‌گردد.

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.