نام و نام خانوادگی             

     

مرتبه علمی                          

                                                                                             

 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

استاد گروه حسابداری مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

 دکتر هاشم نیکو مرام

 

استاد گروه حسابداری مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

 دکتر پرویز سعیدی

 

دانشیار گروه حسابداری مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولدبیر علمی همایش

 دکتر اسفندیار ملکیان کله بستی

 

دانشیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

 دکتر سید علی نبوی چاشمی

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر حسین فخاری

 

دانشیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

 دکتر حمید رضا وکیلی فرد

 

دانشیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

 دکتر احمد یعقوب نژاد

 

دانشیارگروه حسابداری مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 دکتر علی اسماعیل زاده

 

دانشیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 دکتر طالب نیا

 

دانشیار گروه مدیریت

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

دکتر منصور گرکز

 

دانشیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

         

دکتر ابراهیم عباسی

 

دانشیارگروه حسابداری مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 دکتر مجید زنجیردار

 

دانشیار گروه مدیریت مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 دکتر اله کرم صالحی

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

دکتر محمود همت فر

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

 دکتر مهدی صفری گرایلی

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

         

 دکتر خسروفغانی ماکرانی

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

         

دکتر مریم بخارائیان – 

 

استادیار گروه مدیریت و حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول-دبیر اجرایی همایش

 دکتر علی ذبیحی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

         

دکتر علی رضا معطوفی

 

استادیار گروه مدیریت مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر ابوالفضل مومنی

 

استادیارگروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی

دکتر بزرگمهر خاندوزی

 

استادیارگروه مالی

 

عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی

دکتر احمد عبداللهی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان

 دکتر برزگز حاندوزی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی شرق  گلستان

 دکتر حمید رضا کرد لویی

 

دانشیار گروه مدیریت مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 دکتر حسین اسلامی مفید ابادی

 

استادیار گروه حسابداریو مدیریت

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار-

دکتر محمد رضا عبدلی

 

دانشیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 دکتر فرهاد دهدار

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 دکتر طاهر اسکندرلی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

 دکتر ایوب احمدی موسی آباد

 

استادیار گروه حسابداری

 

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

 دکتر محمد رضا مهربان پور

 

استاد یار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 دکتر زهرا یوسقی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 دکتر تائبی

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دکتر احمد مهرابیان

 

استادیار گروه مهندسی صنایع

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر روح الله عرب

 

استادیار گروه حسابداری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

دکتر میثم کاویانی

 

استادیار گروه مدیریت مالی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه غیر انتفاعی لاهیجان

دکتر آرش نادریان    استادیار گروه حسابداری   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
دکتر جمادوردی گرگانلی دوجی   استادیار گروه حسابداری   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.